ناکامی نوجوانان دوومیدانی‌کار در روز سوم مسابقات قهرمانی آسیا