تاج به کاپ خبر داد/احتمال برگزاری دربی 80 در ساعت 20:30 پنجشنبه شب