ظریف: در گروه مرگ لیگ جهانی قرار داریم/ تیم ضعیفی نیستیم، اما صعود هم سخت است