دخالت سنای آمریکا اجرای توافق را حدود 2 ماه به تأخیر می‌اندازد