آنگلا مرکل: به امضای توافق هسته ای با ایران امیدوار و خوش بین هستیم