بازی با استقلال در ضمیر ناخودآگاه بازیکنانم بود/ غیبت نفرات اصلی بهانه‌ای خوبی برای بد بازی کردن نیس