ظرفیت های فرهنگی فرصت مناسبی برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در کردستان است