خودروی الکترونیکی و جدید بنز همه توجه هارا بخود جلب کرد /فیلم