طلاب فضای آلوده فرهنگی را با معرفی شهدا از بین ببرند