ویژگی‌ کفش مناسب/خوراکی‌هایی برای کاهش قندخون/ خطرات ازدواج‌ فامیلی