بازی های فکری، جایگزینی مناسب برای هیجان های کاذب و منفی