زمان مدیریت دانشگاه ها با حکم سرپرستی تنها 6 ماه است/ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گ