دولت با ایجاد امنیت روانی به روند تربیت دینی جامعه کمک کند