روسیه و اتحادیه اروپا در مورد اوکراین مذاکره می کنند