برخي از کشورها مي خواهند به زور اسلحه رييس جمهور مستعفي يمن را به قدرت بازگردانند