دامان نمایشگاه کتاب از آلودگی سلمان رشدی مرتد پاک شد