استخدام بازاریاب در شرکت پخش یکتای همدان واقع در استان همدان