برگزاری 700 نمایشگاه کتاب در استان مازندران در سال 93