استخدام تکنسین مکانیک در یک شرکت معتبر مواد غذایی واقع در استان قزوین