2500 نفر از مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی فارغ التحصیل شدند