پایان ریاست شکری بر مجمع نمایندگان گیلان / قربانی رییس شد