تاکید بر استمرار طرح تحول نظام سلامت تا دستیابی به کلیه اهداف/تصویب برنامه حفاظت، احیا و مدیریت دریا