آیین معارفه رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت پیشوا برگزار شد