60 مبلغ تخصصی کودک و نوجوان به خارج از کشور اعزام می شوند