تصویربرداری از پلنگ در مرز ایران و ترکمنستان در خراسان شمالی