حاشیه نگاری «موسیقی ایرانیان» از فینال برنامه «هزار صدا»