گل محمدی: هدف ذوب آهن کسب سهمیه آسیا دربازی آخراست