اعزام مبلغان دینی به مدارس برای مقابله با تهاجم فرهنگی