روحانی: طرح تحول نظام سلامت تا دستیابی به همه اهداف باید ادامه یابد