از بدحجاب ها یک بار تعهد می گیریم و دیگر آنها را نمی بینیم!