لانه پرندگان ، هدیه به شهروندان شیرازی برای تامین آرامش و امنیت پرندگان