ارائه کتاب‌های‌ جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در نمایشگاه کتاب