اظهارنظر بازيکنان تراکتور پس از برتري مقابل استقلال