علی عبدالله صالح با حضور در برابر منزل بمباران شده ...