کوتاهی در معرفی شخصیت پیامبر عذاب الهی را در پی دارد