حرکت فرهنگي و ملي يادواره «طلوع خرداد» متعلق به همه مردم است