الگوی رفتاری غرب نشان‌دهنده تدریجی بودن برداشتن تحریم‌هاست