انتقال یک تروریست از سوریه برای مداوا به اراضی اشغالی