رئیس جمهور: اگر اراده لازم در طرف مقابل باشد، توافق نهایی در دسترس خواهد بود