وزیر کشور، میهمان ویژه برنامه های سالروز آزادی خرمشهر