بررسی آسیب‌های زنان در طول جنگ نیاز به پژوهش‌های بیشتر دارد