متن نامه خانزاده به رییس فدراسیون فوتبال/ در چارچوب قوانین تخفیف قایل شوید