افزایش حقوق معلمان با اختصاص یک درصد مالیات آموزشی