سیمئونه: حیف شد به پیروزی نرسیدیم/ تورس نشان داد بازیکنی معمولی نیست