4 برابر تسهیلات در ازای سپرده روستاییان/ تقویت روستاهای کشور برای مقابله با مهاجرت ساکنین