وجود 70 هزار چاه مجاز و20 هزار چاه غیر مجاز منابع آبی فارس را بی رمق کرده است