ولیعهد عربستان به جای ملک سلمان در کنفرانس کمپ‌دیوید شرکت می‎کند