مکوندی: قابل مقایسه با سپاهان نیستیم / با سنگ اندازی نمی توانیم به برد برسیم