مکوندی: مشکل فیزکی داشتیم اما از نظر بدنسازی مشکلی نداشتم