دردسری که گلزن تراکتورسازی روی گل سوم برای تلویزیون ایجاد کرد